SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Ratatyövastaava (RTV)

Ratatyövastaavalle kuuluu ratatyön rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tehtävät ja toimenpiteet. Ratatyövastaava huolehtii viestinnästä oman ratatyöalueensa ja liikenteenohjauksen kanssa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena teoriaopintojen sekä aidossa työympäristössä tapahtuvan harjoittelun avulla. Koulutuksen kesto on 5 päivää.

Koulutuksiin voivat osallistua kaikki 18– 67-vuotiaat koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen lähtöedellytysten täyttyessä. Lisäksi rautatieturvallisuuteen vaikuttaviin tehtäviin valtion rataverkolla liittyy terveydentilaa koskevia vaatimuksia. Koulutukseen osallistuvan tulee olla suomen kielen taitoinen.

 • Koulutukseen osallistuvalta edellytetään voimassa olevaa
  • Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva)
  • Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) koulutus (Koulutuksen suorittamista ei edellytetä, mikäli henkilöllä on voimassa jokin seuraavista – Liikenneohjaajapätevyys – Ratapihaliikenneohjaajapätevyys – Työpätevyys).
  • Työturvallisuuskorttia tai vastaavaa
 • Vähintään kuuden (6) kuukauden käytännön työkokemus radanpitoon liittyvistä maastotehtävistä. Osallistujan tulee osoittaa työkokemuksensa kesto koulutuslaitokselle annettavalla työtodistuksella.
 • Väylä edellyttää, että rautatieturvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimivien osalta noudatetaan Liikenne- ja viestintäviraston julkaisemaa ”Raideliikenteen turvallisuustehtävissä toimivien terveydentila- ja soveltuvuussuositukset” -ohjetta. Ohjeen löydät: https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje15
 • Tehtävässä toimivilta edellytetään rautatiepsykologin soveltuvuusarviointia. Listaus rautatiepsykologeista https://www.traficom.fi/fi/rautatiepsykologien-yhteystiedot.
 • Osallistujan tulee osoittaa todenteet työkokemuksesta, voimassaolevista ja suoritetuista koulutuksista sekä terveydentilalausunnosta ja soveltuvuusarvioinnista koulutuslaitokselle koulutuksen alussa.

Koulutuksessa käsitellään Väylän vaatiman suunnatun koulutuksen asiasisällöt (Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset).

 • Tuntee rautatiealueella työskentelyn ja liikkumisen periaatteet
 • Osaa ratatyön suunnitteluun liittyvät ratatyövastaavan vastuulla olevat asiat ja hahmottaa koko suunnitteluprosessin ja sen tärkeyden
 • Osaa ja tuntee ratatyövastaavan tehtävät ja vastuut ratatyössä
 • Tuntee opastimet, opasteet ja merkit ja osaa niiden käytön ratatyössä
 • Osaa tehdä nopeusmuutoksiin liittyvät toimenpiteet maastossa
 • Tuntee liikennöinnin periaatteet
 • Tuntee liikenteenohjauksen periaatteet ja osaa toimia liikenteenohjauksen ohjauksessa myös liikennöintiin liittyvissä asioissa
 • Osaa käyttää viestintävälineitä ja järjestelmiä sekä hallitsee määrämuotoisen ja täsmällisen rautatieturvallisuuteen liittyvän viestinnän
 • Osaa tehdä maastossa ratatyön suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet
 • Osaa ohjata ja valvoa työkoneiden ja liikkuvan kaluston käyttöä ratatyöalueilla
 • Osaa tehdä jännitekatkomenettelyyn liittyvät ratatyövastaavan suorittamat toimenpiteet ja ymmärtää sähköradalla työskentelyyn liittyvät erityisvaatimukset
 • Osaa tulityöhön, kaivu-, räjäytys- ja louhintatyöhön liittyvät erityismenettelyt
 • Tuntee tunneleissa työskentelyyn liittyvät erityismenettelyt
 • Osaa poistaa tasoristeyksen varoituslaitoksen käytöstä ja ottaa sen takaisin käyttöön ja osaa tehdä tarvittavat ilmoitukset
 • Osaa toimia oikein onnettomuus- ja hätätilanteissa
 • Tuntee koko ratatyömenettelyn prosessin ja ymmärtää sen jokaisen vaiheen merkityksen rautatieturvallisuuteen
 • Kirjallinen teoriakoe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa
 • Hyväksytysti suoritetut tehtävät
 • käytännön harjoittelutehtäviä kouluttajan opastamana
 • Koulutuksen päätteeksi suoritetaan käytännön koe, joka kattaa kaikki ratatyövastaavan perustehtäviin kuuluvat osa-alueet

Koulutuksen aikana osallistujalla tulee olla käytössään verkkoyhteydellä varustettu tietokone.

Ratatyövastaavan koulutus uusii myös Turva-pätevyyden seuraavan viiden vuoden ajalle.

Väylän edellytysten mukaisesti pätevyys pysyy voimassa, kun pätevyyden haltija:

 • osallistuu kalenterivuosittain kertauskoulutukseen
 • käy terveystarkastuksissa vaadittavin määräajoin

Lisätietoja löydät Väylän ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

 

Siirry koulutuskalenteriin